top of page

Informasjon fra Skatteetaten om Naturalytelser


Naturalytelser – arbeidsgivers ansvar

Nye og klarere regler skal gjøre rapportering og skattlegging av

naturalytelser mer rettferdig.

De tidligere reglene var til dels uklare, skjønnsmessige og lite i tråd med samfunnsutviklingen. Svakhetene bidro til en lite rett- ferdig beskatning av naturalytelser.

Ansvar og rapporteringsplikt

Regelendringene gjør det klart at arbeidsgiver har ansvaret for alle skattepliktige naturalytelser den ansatte mottar, både fra arbeids- giver og fra tredjeparter. Det må være tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsen og arbeidsfor- holdet, for eksempel fra arbeids- givers kunder eller leverandører.

Arbeidsgiver skal i slike tilfeller:

• ha rutiner for å innhente nødvendige opplysninger om fordeler den ansatte har mottatt fra tredjeparter

• vurdere skatteplikten

• rapportere skattepliktige ytelser i a-meldingen, gjennom- føre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift

Det er gitt to måneders utsatt rapporteringsfrist for skattepliktige naturalytelser som mottas fra en tredjepart. Slike ytelser beskattes to måneder etter at de er mottatt.

Verdsettelse

Alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdien. Den skatte- pliktige fordelen blir differansen mellom omsetningsverdien og det mottakeren har betalt for ytelsen. Det er ikke adgang til å benytte gjennomsnittsrabatter, sjablong- messige omsetningsverdier eller lignende, med mindre annet følger av særlige bestemmelser.

Skattefrie personalrabatter

Rabatter arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver eller fra kunder/ leverandører, er skattefrie når: • Varen/tjenesten omsettes i

arbeidsgivers virksomhet - inkludert konsernselskap. • Samlede rabatter til den enkelte ansatte ikke overstiger kr 8 000 per år per arbeidsgiver.

Det er ingen øvre grense for rabattsatsen arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. Det vil si at varer eller tjenester inntil kr 8 000 per år kan gis gratis.

For mer informasjon om naturalytelser, les her:

Ny frist for transport- næringen

Transportnæringen får ytterligere utsettelse av fristen for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser.

Fristen forlenges med nye seks måneder til 1. januar 2020.

Mer opplysninger her:

regjeringen.no/personal billetter

Nyeste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook Basic Square
bottom of page